Proves de selecció per obtenir l’habilitació com a personal de control d’accés

Informació de la convocatòria PCA/01/2021

  • Termini de presentació: A partir de la publicació de la convocatòria al DOGC, les persones aspirants disposen d’un mes per presentar la sol·licitud. Per tant, del 21 de desembre de 2021 al 20 de gener de 2022, ambdós inclosos.
  • Termini de pagament de la taxa: El mateix termini que el de presentació de sol·licituds, llevat dels casos en què la notificació de la carta de pagament estableixi un termini diferent.
  • Requisits dels aspirants:a) Ser major d’edat. b) Tenir la ciutadania espanyola o d’algun dels països que integren la Unió Europea, o estar en possessió del permís de residència i de treball. c) No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni o la salut pública, o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats. d) Tenir coneixements mínims de les llengües oficials a Catalunya a fi de poder atendre el públic que se’ls adreci en qualsevol d’aquestes. e) Haver realitzat el curs de formació impartit per un centre de formació degudament habilitat.
  • Forma de presentació:a) Telemàtica b) Presencial (cal demanar cita prèvia).
  • Documentació que cal aportar:No s’ha d’adjuntar cap document a la sol·licitud; tampoc el justificant de pagament de la taxa.

Enllaç a la pàgina web oficial de la Generalitat:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/espectacles/carnet_professional_per_a_controladors_dacces/Proves_personal_control_acces/index.html#bloc2

control de acceso, examen controlador, portero, pruebas de controlador

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

DyM

Suscríbete a nuestro Boletín


© 2024 DYM Formación, Todos los derechos reservados